Tập tin : MaleMapWeg2.png
Bản đồ-Malé-MaleMapWeg2.png
628x774 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : salafamilymaldives.com