Tập tin : 18627_StVincentMap425.gif
Bản đồ-Kingstown-18627_StVincentMap425.gif
378x425 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.studentsoftheworld.info