Tập tin : detailed_physical_map_of_kenya.jpg
Bản đồ-Kenya-detailed_physical_map_of_kenya.jpg
1924x1650 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kenya
Quyền tác giả : www.vidiani.com