Taal - Laotiaans

Taal  >  Laotiaans

Laotiaans

Laotiaans (ພາສາລາວ phasa lao) is de officiële taal van Laos. Het is een tonale taal die tot de Tai-taalfamilie behoort en is nauw verwant aan het Isaan dat in de noordoostelijke Isaan-regio van Thailand gesproken wordt. Het Laotiaans schrift is nauw verwant aan het Thais schrift, dat voor het Thais gebruikt wordt.

Het Laotiaans kent vijf dialecten:

* Vientiane Laotiaans (Vientiane)

* Noordelijk Laotiaans (Luang Prabang)

* Noordoostelijk Laotiaans (Xhieng Khuang)

* Centraal Laotiaans (Khammuan)

* Zuidelijk Laotiaans (Champassak)

Het Vientiane Laotiaans wordt in heel Laos begrepen.

De toonhoogte kan variëren en afhangen van onder andere de geografische locatie van de spreker.

Vientiane Laotiaans heeft zes tonen: In Luang Prabang gebruiken sprekers vijf tonen:

Land (geografie)

Laos

Laos, of officieel Democratische Volksrepubliek Laos (korte vorm: ລາວ, Lao), is een door landmassa ingesloten land in het hart van het Indochinese schiereiland van Binnenlands Zuidoost Azië en grenst aan Myanmar (Burma) en China naar het noordwesten, Vietnam naar het oosten, Cambodja naar het zuidwesten en Thailand naar het westen en zuidwesten. Een inwoner van Laos noemt men een Laotiaan.

De historische en culturele identiteit van hedendaags Laos gaat terug tot het koninkrijk van Lan Xang Hom Khao (Koninkrijk van een Miljoen Olifanten Onder de Witte Parasol), dat voor meer dan vier eeuwen bestond als een van de grootste koninkrijken in Zuidoost Azië. Door de centraal gelegen geografische locatie van Lan Xang was het koninkrijk in staat om tot een populair centrum voor handel over land uit te groeien, waarmee het zowel economisch als cultureel welvarend werd.

Taal

Lao language (English)  Lingua lao (Italiano)  Laotiaans (Nederlands)  Lao (Français)  Laotische Sprache (Deutsch)  Língua laociana (Português)  Лаосский язык (Русский)  Idioma lao (Español)  Język laotański (Polski)  老挝语 (中文)  Lao (Svenska)  Limba laoțiană (Română)  ラーオ語 (日本語)  Лаоська мова (Українська)  Лаоски език (Български)  라오어 (한국어)  Laon kieli (Suomi)  Bahasa Laos (Bahasa Indonesia)  Lao (Lietuvių)  Laoština (Česky)  Laoca (Türkçe)  Лаоски језик (Српски / Srpski)  Lao keel (Eesti)  Laoština (Slovenčina)  Lao nyelv (Magyar)  Laoski jezik (Hrvatski)  ภาษาลาว (ไทย)  Laosiešu valoda (Latviešu)  Λαοτινή γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Lào (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com