Карта - Систан и Белуджистан (Sistan and Baluchestan)

Свят >  Азия >  Иран >  Систан и Белуджистан

Систан и Белуджистан (Sistan and Baluchestan)

Систан и Балучестан (سيستان و بلوچستان) е един от 31 остани (провинции) на Иран. Разположен е в югоизточната част на страната. С площ от 181 785 km 2 е един от големите остани на Иран. Населението наброява около 2.5 млн. души, 49% от които живеят в градовете на остана. Административният център на провинцията е град Захедан.

Систан е част от историко-географски регион Систан, разпростирал се на териториите на днешните Иран, Афганистан и Пакистан. Част от него, разположена около езерото Хамун и руслото на реката Хемланд в сегашния Систан и наричана в древността Дрангиана (или Зарангиана), се споменава в надписите в Бехистун и Персеполис от времето на Дарий I като една от източните територии на Ахеменидската империя. Дрангиана е завладяна от Александър Македонски през 4 век пр.н.е., около средата на 2 век пр.н.е. става част от Партското царство на Аршакидите. Названието Систан е производно от Сакастан, страна на арийските племена на саките, завладели територията през 128 пр.н.е.

Систан процъфтява през епохата на Сасанидите до нашествието на арабите през 7 век. Последните два века от арабския период територията минава през управление на няколко относително независими ирански династии. През 11 век територията е превзета от тюркската династия на Селджуките. През 13 век Систан претърпява разрушителното монголско нашествие. В началото на 16 век управлението на Систан е поето от династията на Сефевидите, а през 18 век на власт идват Афшаридите.

Ирански Белуджистан е част от историко-географската област Белуджистан, която днес е разделена между Иран, Афганистан и Пакистан. В древността територията на Балучестан е известна като Мока (Мака), а с течение на време като Мокран (Макран). Сегашното си име, означаващо страна на белуджите, тя придобива през Средните векове, когато тези племена стават преобладаващи в региона. В надписите в Бехистун и Персеполис Мока е спомената като южна крайморска територия на Ахеменидската империя. Като част от Персия Мокран се владее от династиите на Селевкидите, Аршакидите, Сасанидите и преминава през арабското владичество. Мокран остава относително самостоятелен, когато в останалата част на Иран управляват Селджуките и монголските ханове. През 13 век Марко Поло описва региона като проспериращ с процъфтяваща търговия.

Географското положение на Мокран, който служи като граница между тогавашните Индия и Иран и мост между иранското плато и арабския полуостров, е от значение за политиката на местните владетели, които при вътрешните си конфликти търсят външна подкрепа от различни държави. За влияние над тях се борят Оман, Иран и Индия, а в началото на 19 век със своите политически и икономически интереси се намесва и Великобритания. Сегашните граници на ирански Белуджистан се очертават в края на 19 век, по време на Каджарската династия. Етническият елит на белуджите обаче не приема иранския суверенитет над своите територии и се съпротивлява, като организира редица бунтове и размирици през 19 и 20 век.

 

Карта - Систан и Белуджистан (Sistan and Baluchestan)

Географска ширина / Географска дължина : 28° 30' 0" N / 60° 30' 0" E | Часова зона : UTC+3:30:30 / UTC+4:30 (Summer) | Валута : IRR | Телефон : 98  

Снимка

Систан и Белуджистан-Образование-Файл:University of Sistan and Baluchestan Emam Reza Square
Образование
Файл:University of Sistan and Baluchestan Emam Reza Square
Систан и Белуджистан-География-Файл:Taftan in Iran
География
Файл:Taftan in Iran
Систан и Белуджистан-Административно деление-Файл:Chabahar coast
Административно деле...
Файл:Chabahar coast
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
Систан и Белуджистан
1 

Страна - Иран

Национално знаме на Иран
Тя е 17-а в света по територия с площ 1 648 195 km². Населението ѝ е ок. 75 милиона души. Страната е смятана за регионална сила и има важно геополитическо значение със своето стратегическо разположение между Близкия изток, Централна Азия и Южна Азия и със значителните си запаси от нефт и природен газ. Столица на Иран е град Техеран, най-големият град и най-важният политически, културен и стопански център в страната. Иран е мултикултурна страна с много етнически и езикови групи. Най-големи етнически групи са: перси (61%), азери (16%), кюрди (10%) и лури (6%).

Иран е център на една от най-древните цивилизации в света. Първата трайна държава на територията на днешен Иран е образуваното през 28 век пр.н.е. царство Елам. Ираноезичните мидийци създават своя империя в края на 7 век пр.н.е. Те са наследени от иранската Персийска империя, елинистичната държава на Селевкидите и две последователни ирански държави – Партското и Сасанидското царство. В средата на 7 век страната е завладяна от мюсюлманите и под властта на мюсюлманските владетели персийският език и култура се разпространяват в цялото Иранско плато и отвъд него в Централна Азия. Под властта на династии, като тези на Тахиридите, Сафаридите, Саманидите и Буидите Иран се обособява като самостоятелна държава в рамките на Ислямския свят. Процъфтяващите иранска литература, философия, медицина, астрономия, математика и изкуство се превръщат в основен елемент на ислямската цивилизация.
Валута / Език (лингвистика)  
ISO Валута Символ Significant Figures
IRR Ирански риал (Iranian rial) 2
ISO Език (лингвистика)
KU Кюрдски езици (Kurdish language)
FA Персийски език (Persian language)
Карта  
Карта-Иранimage.jpg
image.jpg
1397x1416
Карта-Иранiran_ethnoreligious_distribution_2009.jpg
iran_ethnoreligious_...
1390x1536
Карта-ИранIran_regions_map.png
Iran_regions_map.png
1500x1369
Карта-ИранIran_BMNG.png
Iran_BMNG.png
2104x1935
Карта-ИранIran_Topography.png
Iran_Topography.png
1608x1502
Neighbourhood - Страна  
  •  Азербайджан 
  •  Афганистан 
  •  Армения 
  •  Туркменистан 
  •  Турция 
  •  Месопотамия 
  •  Пакистан 

Tourist Attraction

Фейсбук

 mapnall@gmail.com