Tập tin : Cgglu2wXIAAo-t7.jpg
Bản đồ-Saint Helena Airport-Cgglu2wXIAAo-t7.jpg
1200x747 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Saint Helena Airport
Quyền tác giả : pbs.twimg.com