Tập tin : Control%20Post%20Map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Brunei-Control%20Post%20Map.jpg
960x720 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Brunei
Quyền tác giả : www.immigration.gov.bn