Tập tin : israel-palestine-MAP-1.jpg
Bản đồ-Palestine-israel-palestine-MAP-1.jpg
499x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : lh5.googleusercontent.com