Tập tin : Malaysia-Map.jpg
Bản đồ-Malaysia-Malaysia-Map.jpg
1200x1629 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malaysia
Quyền tác giả : www.mappery.com