Tập tin : Malaysia-Map.mediumthumb.jpg
Bản đồ-Malaysia-Malaysia-Map.mediumthumb.jpg
442x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malaysia
Quyền tác giả : mappery.com