Tập tin : Kingstown.jpg
Bản đồ-Kingstown-Kingstown.jpg
1820x2029 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.ecfh.com