Tập tin : kingstown-md-2444325.jpg
Bản đồ-Kingstown-kingstown-md-2444325.jpg
641x641 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.landsat.com