Tập tin : new-kingstown-pa-4253752.gif
Bản đồ-Kingstown-new-kingstown-pa-4253752.gif
612x612 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.landsat.com