Tập tin : guinea.gif
Bản đồ-Guinée-guinea.gif
1004x1160 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Guinée
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu