Tập tin : Equatorial_Guinea_Map.png
Bản đồ-Guinée-Equatorial_Guinea_Map.png
1000x1240 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Guinée
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org