Tập tin : Africa-Political-Map.png
Bản đồ-Châu Phi-Africa-Political-Map.png
2000x2081 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.zonu.com