Tập tin : img_20L.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-img_20L.jpg
1000x1223 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.atlantismaps.com