Tập tin : universal_advanced_antarctica_political_lg.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-universal_advanced_antarctica_political_lg.jpg
2913x2463 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.worldmapsonline.com