Tập tin : antarcz.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-antarcz.gif
386x385 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.worldatlas.com