Tập tin : img_07b.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-img_07b.jpg
500x429 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.atlantismaps.com