Tập tin : 5737-004-0CD2F162.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-5737-004-0CD2F162.gif
527x437 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : media.web.britannica.com