Tập tin : anaroutl.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-anaroutl.gif
612x523 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.worldatlas.com