Tập tin : NGC_Feb_1963_c.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-NGC_Feb_1963_c.jpg
285x216 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : media.maps.com