Tập tin : img_03L.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-img_03L.jpg
1600x1418 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.atlantismaps.com