Tập tin : stations01.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-stations01.gif
600x662 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.geoscience.scar.org