Tập tin : NGC_Sep_1957a_c.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-NGC_Sep_1957a_c.jpg
285x229 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : media.maps.com