Tập tin : Ant
Bản đồ-Châu Nam Cực-Ant
302x322 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.enchantedlearning.com