Tập tin : geo-ant.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-geo-ant.gif
548x410 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : amphibiaweb.org