Tập tin : map9.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-map9.jpg
535x436 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.vb-tech.co.za