Tập tin : antartica.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-antartica.gif
402x254 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : worldpress.org