Tập tin : c_asia4c.jpg
Bản đồ-Châu Á-c_asia4c.jpg
1415x1111 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : alabamamaps.ua.edu