Tập tin : map_central_asia.jpg
Bản đồ-Châu Á-map_central_asia.jpg
1324x1044 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : orexca.com