Tập tin : middle-east-political.jpg
Bản đồ-Châu Á-middle-east-political.jpg
1330x1545 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.geographicguide.com