Tập tin : physical-map-of-asia.jpg
Bản đồ-Châu Á-physical-map-of-asia.jpg
499x642 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.physicalmapofasia.com