Tập tin : asia%20political%20map.jpg
Bản đồ-Châu Á-asia%20political%20map.jpg
1607x1309 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : wizzyschool.com