Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-map.jpg
3508x2480 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.aerosoft2.de