Tập tin : img_04L.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-img_04L.jpg
1600x1423 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.atlantismaps.com