Tập tin : caucasus_central_asia_map.jpg
Bản đồ-Châu Á-caucasus_central_asia_map.jpg
2291x1761 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : marinacska.files.wordpress.com