Tập tin : 17122-689783969E1AF51C852576B10059DCCC-map.png
Bản đồ-Carrefour-17122-689783969E1AF51C852576B10059DCCC-map.png
680x481 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Carrefour
Quyền tác giả : img.static.reliefweb.int