Tập tin : 17595-3771FE066B10C6D5C12576DC00488663-map.png
Bản đồ-Carrefour-17595-3771FE066B10C6D5C12576DC00488663-map.png
680x466 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Carrefour
Quyền tác giả : img.static.reliefweb.int