Tập tin : carib.gif
Bản đồ-Basseterre-carib.gif
932x681 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Basseterre
Quyền tác giả : rifkin.com