Tập tin : Grenada-Map.jpg
Bản đồ-Grenada-Grenada-Map.jpg
1200x1252 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Grenada
Quyền tác giả : homepage.bluewin.ch