Tập tin : urugvai-1.jpg
Bản đồ-Uruguay-urugvai-1.jpg
1492x1741 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Uruguay
Quyền tác giả : map-site.narod.ru