Tập tin : tdmap.gif
Bản đồ-Trinidad và Tobago-tdmap.gif
1089x860 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Trinidad và Tobago
Quyền tác giả : www.caribbean-on-line.com