Tập tin : tbmap.gif
Bản đồ-Trinidad và Tobago-tbmap.gif
1056x713 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Trinidad và Tobago
Quyền tác giả : www.caribbean-on-line.com