Tập tin : World-Map13.png
Bản đồ-Thế giới-World-Map13.png
2638x1196 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.hdwallpapersfan.com