Tập tin : 802649.jpg
Bản đồ-Thế giới-802649.jpg
1343x737 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theodora.com