Tập tin : world-map.gif
Bản đồ-Thế giới-world-map.gif
695x357 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.wpmap.org