Tập tin : World-political-map.png
Bản đồ-Thế giới-World-political-map.png
2130x1204 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.zonu.com