Tập tin : world.jpg
Bản đồ-Thế giới-world.jpg
750x397 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net